Regulamin

Regulamin wydarzenia pt. „Christmas Garden Chorzów” określony przez Motionmusic

Definicje

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie (ŚOZ), na terenie którego zorganizowana jest Wystawa;
Organizator –Motionmusic Jerzy Kupczak ul. Towarowa 22, 43-300 Bielsko-Biała, posiadająca NIP: 9371545715
3. Regulamin – niniejszy Regulamin porządkowy Wystawy
4. Wystawa – tematyczne instalacje plenerowe, oparte o techniki oświetleniowe oraz ekspozycje edukacyjno-rozrywkowe o charakterze parku iluminacji.

Postanowienia ogólne

1. Wystawa jest przeznaczona do celów edukacyjno-kulturowych. Może być zwiedzana indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Korzystanie z Wystawy jest płatne – osoby zwiedzające Wystawę są obowiązane do wykupienia ważnego biletu wstępu. Zgodnie z Art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (który mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy) zwrot biletów jest niemożliwy a sprzedający nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy.
W przypadku zgubienia biletu wymiana lub dodruk nie jest możliwy. Nie ma również możliwości wymiany biletów,
zmiany terminu wizyty, przełożenia jej, w przypadku, gdy został już zakupiony bilet ze wskazaniem konkretnej daty. 
W cenie biletu, zawarta jest opłata serwisowa obejmująca koszty obsługi transakcji poprzez Aplikację Going. składającej się między innymi (ale nie wyłącznie) z: kosztów obsługi posprzedażowej (koszty zawiadomień), kosztów obsługi płatności za dokonywaną transakcję, wsparcia w procesie złożenia zamówienia w razie wystąpienia problemów, a także – w razie potrzeby – pośrednictwa w kontaktach z Organizatorem.

4. Wystawa jest wykonana w standardzie umożliwiającym bezpieczne jej zwiedzanie, jak również bezpieczne przebywanie na terenie ŚOZ, pod warunkiem przestrzegania zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie
5. Podczas Wystawy osoby zwiedzające znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawy obowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
7. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Odpowiedzialność

1. Osoby przebywające na terenie Wystawy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich działania.
2. Osoby do 15. roku życia mogą zwiedzać Wystawę wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni odpowiadają za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią, przy czym jedna osoba pełnoletnia może opiekować się nie więcej niż 10 osobami niepełnoletnimi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia ciała oraz wszelkie straty, w tym kradzieże lub szkody w mieniu osób zwiedzających powstałe w związku z przebywaniem w ŚOZ albo zwiedzaniem Wystawy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niezastosowaniem się do niniejszego Regulaminu, Regulaminu zwiedzania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, nieprzestrzeganiem zasad korzystania obiektu, a także ogólnych zasad BHP.

Zasady wejścia do ogrodu oraz zwiedzania wystawy

1. Wystawa otwarta jest od 17:00 do 22:00. Wejście do strefy zwiedzania instalacji możliwe jest w godzinach 17:00 – 21:00
2. Wszyscy zwiedzający mają obowiązek opuszczenia terenu instalacji przed jego zamknięciem.
3. Zwiedzający mają obowiązek poruszania się tylko w granicach instalacji po wytyczonej drodze zwiedzania
4. Na terenie instalacji oraz poza nią obowiązują zapisy regulaminu oraz regulaminu porządkowego ŚOZ
5. Naruszenie Regulaminu i/lub Regulaminu porządkowego ŚOZ może skutkować wezwaniem odpowiednich służb lub wyprowadzeniem z terenu obiektu zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy oraz z winy dzieci pozostających pod ich opieką.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do Wystawy, w szczególności przez wzgląd na awarię oświetlenia, trudne warunki atmosferyczne oraz inne czynniki niezależne od Organizatora
8. Zwiedzający winien posiadać przy sobie bilet i okazać go do kontroli na każde wezwanie pracownika ŚOZ. 
9. Niezależnie od godziny wejścia, na terenie Wystawy można przebywać aż do jej zamknięcia.
10. Na terenie Wystawy zabronione jest: wnoszenie materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski; urządzenia do ogłuszania; przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią; szklane butelki; narzędzia robocze; tępe narzędzia; materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające; substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające: środki trujące, jak spreje owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska; materiały i płyny o właściwościach żrących; spreje służące samoobronie; wnoszenie żywności, napojów, w szczególności napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych; wnoszenie przedmiotów mogących zakłócić spokój (dotyczy to m.in. sprzętu sportowego oraz urządzeń grających) lub powodować jakiekolwiek zagrożenie dla innych; używania dronów oraz modeli latających; wprowadzania i wnoszenia zwierząt, przy czym zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewodnikiem. Zabrania się czynności fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych m.in. oddawania moczu; używania wulgarnych słów oraz zachowań uciążliwych dla innych zwiedzających.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotów i substancji wnoszonych na teren Wystawy.
12. Prawo odmowy wpuszczenia na teren Wystawy istnieje w sytuacji: odmowy poddania się czynnościom przewidzianym w punkcie 11 Regulaminu; gdy zachowanie danej osoby stwarza zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa innych osób.
13. Osoby przebywające na terenie Wystawy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
14. Na terenie Wystawy nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie silnego upojenia alkoholowego albo pod wpływem środków odurzających albo substancji psychoaktywnych. W razie wątpliwości co do stanu zwiedzającego decyzję podejmuje Organizator lub osoba przez niego upoważniona
15. Osoby przebywające na terenie Wystawy obowiązane są do: zachowania czystości; poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie Ogrodu; stosowania się do poleceń i uwag Organizatora oraz osób przez niego upoważnionych, w tym pracowników Wystawy i Ogrodu.
16. Na terenie Wystawy niedozwolone jest w szczególności: zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie sprzętu nagłaśniającego; zanieczyszczanie i zaśmiecanie Ogrodu; niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów, palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów; zanieczyszczanie oraz niszczenie małej architektury (ławek, koszy, itp.); przebywanie w parku podczas burz i huraganów; poruszanie się po oblodzonych alejkach; spożywanie alkoholu (za wyjątkiem produktów nabytych na terenie Wystawy), środków odurzających i substancji psychotropowych; palenie tytoniu, jak również używanie papierosów elektronicznych; dotykanie eksponatów Wystawy; wchodzenie na obszary odgrodzone oraz wyłączone ze zwiedzania; wynoszenie elementów Wystawy poza teren Ogrodu; jeżdżenie na rowerze, skuterze, hulajnodze, rolkach, deskorolkach, wrotkach lub innych zbliżonych środkach transportu indywidualnego.
Na terenie ŚOZ obowiązuje bezwzględny zakaz zrywania roślin i owoców oraz pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego.

Fotografowanie oraz wizerunek

Każda osoba, wchodząca na teren Wystawy, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, zarówno swojego, jak i przebywających pod jej opieką dzieci, w przypadku nagrywania przez Organizatora (lub osoby przez niego upoważnione) materiałów wideo oraz fotografowania Wystawy. Powyższe obejmuje również zgodę na to, ażeby wymienione materiały wideo lub fotograficzne były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. Publikacja wizerunku uczestników Wystawy służy popularyzacji Wystawy oraz promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez fotografów/kamerzystów, którzy nie mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 pkt. 2 ppkt.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu nagrania / zdjęcia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku uczestnika Wystawy) w świetle RODO odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować kreowane przez siebie wystawy, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z ich przebiegu.
Podczas zwiedzania Wystawy zezwala się na bezpłatne fotografowanie na potrzeby prywatne.
3. Wykonywanie sesji fotograficznych, zarówno okolicznościowych, jak i komercyjnych oraz nagrywanie materiałów wideo jest odpłatne i wymaga uzyskania stosownej zgody.
4. Osobom zwiedzającym Wystawę zabrania się prowadzenia wszelkich działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych czy akwizycji, a także zbiórek pieniężnych

Postanowienia końcowe

W przypadku naruszenia przez osobę zwiedzającą zasad niniejszego Regulaminu, Organizator bądź osoby przez niego upoważnione, w pierwszej kolejności zwracają uwagę tejże osobie, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania przez nią postanowień Regulaminu, przysługuje im prawo do wydalenia tejże osoby.
W przypadku, o którym mowa w punkcie I Regulaminu, osobie zwiedzającej nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty, w tym do zwrotu kosztów związanych z zakupem biletu oraz innych opłat. Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia takiej osoby poniesionymi przez niego kosztami, w szczególności kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw i sprzątania, będącymi skutkiem naruszenia zakazów lub niezastosowania się do wymagań przewidzianych w Regulaminie.
3. W razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Wystawy, o którym mowa w punkcie I Regulaminu, Organizator Wystawy albo osoby przez niego upoważnione, mają prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję.
4. W razie uwag lub w celu zgłoszenia sytuacji niebezpiecznych należy kontaktować się ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.christmas-garden.pl. Każdy gość przebywając na terenie wystawy, potwierdza, że zapoznał się z nim, przyjął do wiadomości oraz bezwzględnie będzie się do niego stosował. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.