Ochrona danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Christmas Garden Deutschland GmbH 

Informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych

Państwa zaufanie do prawidłowego postępowania z Państwa danymi jest dla firmy Christmas Garden Deutschland GmbH, Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin (“CGD”) ważnym warunkiem powodzenia oferty internetowej www.christmas-garden.de (“Oferta online”). “). Gromadzenie, przetwarzanie (w tym przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, blokowanie i usuwanie) i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Cieszymy się bardzo, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Christmas Garden Deutschland GmbH. Korzystanie ze stron internetowych Christmas Garden Deutschland GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ochroną danych w danym kraju przepisy obowiązujące w Christmas Garden Deutschland GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, Christmas Garden Deutschland GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Christmas Garden Deutschland GmbH opiera się na terminach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, stanem zdrowia, analizą lub przewidywaniem preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

h) przetwórcy

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznacznie dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. .

Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:
Christmas Garden Deutschland GmbH
Potsdamer Strasse 58
10785 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30-81075-0
E-mail: info@christmas-garden.de
Strona internetowa:  www.christmas-garden.de

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie jest:
Henryk Schisler
DEAG Deutsche Entertainment AG
Potsdamer Strasse 58
10785 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30-81075-0
E-mail: info@deag.de
Strona internetowa: www.deag.de
Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

Pliki Cookies

Strony internetowe Christmas Garden Deutschland GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.
Za pomocą plików cookie Christmas Garden Deutschland GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.
Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Ta tabela plików cookie została utworzona i zaktualizowana przez CookieFirst consent management platform.

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Christmas Garden Deutschland GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Christmas Garden Deutschland GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem analizowane statystycznie przez Christmas Garden Deutschland GmbH w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie wynika z odpowiedniej maski wprowadzania używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić dochodzenie w sprawie popełnionych przestępstw kryminalnych. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Co do zasady dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma charakter ścigania karnego.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udziela każdej osobie, której dane dotyczą, informacji w dowolnym momencie na żądanie, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że prawny obowiązek przechowywania nie stanowi inaczej. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są w tym kontekście dostępni dla zainteresowanej osoby jako osoby kontaktowe.

Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Christmas Garden Deutschland GmbH użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszej firmy. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera wynika z użytej w tym celu maski wprowadzania.

Christmas Garden Deutschland GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach przedsiębiorstw. Biuletyn naszej firmy może zostać odebrany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana posiada ważny adres e-mail i (2) osoba zainteresowana zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki biuletynu za pomocą procedury podwójnej zgody. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, autoryzował otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później zrozumieć (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy ochronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą e-mailową, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian technicznych. warunki. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba zainteresowana udzieliła nam w celu wysyłania biuletynu, może zostać odwołana w dowolnym momencie. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link w celu odwołania zgody. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowanie o tym osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w inny sposób.

Newsletter-śledzenie

Newsletter Christmas Garden Deutschland GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy pliku dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Za pomocą wbudowanego piksela śledzącego Christmas Garden Deutschland GmbH może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynów i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby poszkodowane mają prawo w dowolnym momencie odwołać odpowiednie odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Christmas Garden Deutschland GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako rezygnację.

Opcje kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne strona internetowa Christmas Garden Deutschland GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli dana osoba skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli jest to wymagane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba odpowiedzialna do celów przetwarzania został dostarczony.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez europejskiego prawodawcę dla dyrektyw i rozporządzeń lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte w trybie rutynowym i zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do bierzmowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania
kategorie przetwarzanych danych osobowych;
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu
istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

  c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

  d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest konieczne:

  Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.
  Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub Art.9 ust.2 lit.a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (1) RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (2) RODO.
  Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 RODO.

   Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych w Christmas Garden Deutschland GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Christmas Garden Deutschland GmbH zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia.
   Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Christmas Garden Deutschland GmbH, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 (1) RODO, Christmas Garden Deutschland GmbH podejmie odpowiednie środki, uwzględniając rozliczenie dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji w tym od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownicy Christmas Garden Deutschland GmbH zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

   e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
   Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
   Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
   Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

    Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Christmas Garden Deutschland GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Christmas Garden Germany GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

    f) Prawo do przenoszenia danych

    Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym- czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DSGVO lub art. 9 ust.2 lit.a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.
    Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. a jeśli tak nie jest, naruszane są prawa i wolności innych ludzi.
    Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Christmas Garden Deutschland GmbH.

    g) Prawo do sprzeciwu

    Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO ma miejsce do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
    Christmas Garden Deutschland GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu lub wykonywaniu lub obrona przed roszczeniami prawnymi.
    Jeżeli Christmas Garden Deutschland GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego wobec Christmas Garden Deutschland GmbH, Christmas Garden Deutschland GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.
    Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w Christmas Garden Deutschland GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust.1 RODO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.
    Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem Christmas Garden Deutschland GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

    h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie

    Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania dyrektywom i rozporządzeniom decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa w podobny sposób. sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do których osoba podmiot odpowiedzialny i takie ustawodawstwo wymaga odpowiednich środków w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
    Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Christmas Garden Deutschland GmbH zastosuje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.
    Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z automatycznymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

    i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

    Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
    Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

    Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Facebooka

    Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

    Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

    Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli dana osoba mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

    Za każdym razem, gdy jest wywoływana jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby dany komponent jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka i powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.co… W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

    Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dotyczy Facebook. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli dana osoba skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje je. dane osobowe .

    Facebook otrzymuje zawsze za pośrednictwem komponentu Facebooka informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane w ten sposób do Facebooka, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

    Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące danych, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://de-de.facebook.com/abo…, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę zainteresowaną do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

    Zasady ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Facebook Pixel

    Nasza strona internetowa korzysta z usługi remarketingu „Facebook Pixel” obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). „Facebook Pixel” umożliwia nam umieszczanie w sieci społecznościowej reklam skierowanych właśnie do tych użytkowników Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą – np. poprzez poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Za pomocą „Facebook Pixel” możemy również zrozumieć i ocenić skuteczność i zasięg naszych reklam na Facebooku, rejestrując, czy użytkownicy Facebooka wchodzą w interakcję z naszymi reklamami w sieci społecznościowej, klikając reklamy i są przekierowywani na naszą stronę internetową. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka, a „piksel Facebooka” jest osadzony na naszej stronie internetowej. Ponadto Facebook może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym (patrz punkt 10 powyżej). Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku lub później zalogujesz się na Facebooku, Twoja wizyta na naszej stronie zostanie przypisana do Twojego konta użytkownika. Dane zebrane o Tobie za pomocą „Facebook Pixel” są dla nas anonimowe. Nie dostarczają nam żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Jednak połączenie z Twoim profilem użytkownika jest możliwe ze strony Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką danych firmy, do której można uzyskać dostęp pod adresem https://www.facebook.com/policy.php 

    Przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia ukierunkowanej reklamy online dla naszych własnych ofert oraz w celu oceny ich skuteczności i zasięgu.

    Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 22.2.

    W punkcie 10 wyjaśniliśmy okres przechowywania oraz opcje kontroli i ustawień plików cookie. W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez „Facebook Pixel” i wykorzystywaniu Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, możesz kliknąć poniższy link rezygnacji: Facebook deaktivieren

    Dzięki integracji „Facebook Pixel” dane osobowe mogą być przesyłane do Facebooka. Facebook przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i poddał się Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

    Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Instagram

    Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie elementy usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także retransmisję takich danych w innych sieciach społecznościowych.
    Operatorem usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
    Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Instagrama powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.
    Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy dana osoba wywołuje naszą witrynę internetową i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram danej osoby oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.
    Instagram otrzymuje za pośrednictwem komponentu Instagram zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.
    Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155… und https://www.instagram.com/abou… abgerufen werden.

    Polityka prywatności dotycząca wdrażania i użytkowania TikTok Pixel

    Nasza strona internetowa korzysta z usługi remarketingu „TikTok Pixel” obsługiwanej przez TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Wielka Brytania (łącznie „TikTok” ). Piksel TikTok umożliwia nam umieszczanie reklam w sieci społecznościowej, które są skierowane dokładnie do tych użytkowników TikTok, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą – np. poprzez poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Za pomocą piksela TikTok możemy również zrozumieć i ocenić skuteczność i zasięg naszych reklam w TikTok, rejestrując, czy użytkownicy TikTok wchodzą w interakcję z naszymi reklamami w sieci społecznościowej, klikając reklamy i są przekierowywani na naszą stronę internetową. Dlatego podczas odwiedzania naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami TikTok, a piksel TikTok jest osadzony na naszej stronie internetowej. Ponadto TikTok może przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli jesteś zalogowany do TikTok lub później zalogujesz się do TikTok, Twoja wizyta na naszej stronie zostanie przypisana do Twojego konta użytkownika. Dane zebrane o Tobie za pomocą piksela TikTok są dla nas anonimowe. Nie dostarczają nam żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Jednak TikTok może połączyć się z Twoim profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez TikTok odbywa się zgodnie z deklaracją firmy o ochronie danych, którą można znaleźć na https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de

    Die Verarbeitung erfolgt, um zielgenaue Online-Werbung für unsere eigenen Angebote auf TikTok durchführen und deren Wirksamkeit und Reichweite auswerten zu können.

    Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia prowadzenia ukierunkowanej reklamy internetowej dla naszych własnych ofert w TikTok oraz oceny ich skuteczności i zasięgu.

    Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Uzyskujemy to za pomocą narzędzia do wyrażania zgody Cookie First. Taka zgoda jest dobrowolna. W przeciwnym razie przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie współodpowiedzialności zgodnie z Art. 26 RODO. Z odpowiednią umową można zapoznać się pod adresem

    https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871

    Wyjaśniliśmy okres przechowywania, a także opcje kontroli i ustawiania plików cookie/pikseli śledzących w sekcji Pliki cookie. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na zbieranie danych przez piksel TikTok i wykorzystanie Twoich danych do wyświetlania reklam TikTok w ustawieniach narzędzia do wyrażania zgody ze skutkiem na przyszłość.

    Dzięki integracji piksela TikTok dane osobowe mogą być przesyłane do TikTok. TikTok przetwarza również Twoje dane osobowe w państwach trzecich.

    Polityka prywatności dotycząca wdrażania i użytkowania YouTube

    Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty z YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp zarówno do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów czy filmów wykonanych przez samych użytkowników.
    Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
    Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie aktywowane przez dany komponent YouTube, powodujący pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na https://www.youtube.com/yt/abo… być pobierane. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google są informowane o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.
    Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, poprzez wywołanie podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.
    YouTube i Google otrzymują zawsze za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film wideo na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.
    Opublikowane przez YouTube przepisy o ochronie danych, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/…, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

    Polityka prywatności dotycząca wdrażania i użytkowania OpenStreetMap

    Ta strona korzysta z narzędzia do mapowania open source „OpenStreetMap” (OSM) za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Fundacja OpenStreetMap. W celu korzystania z funkcji OpenStreetMap konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane do serwera OpenStreetMap i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. OpenStreetMap jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć na stronie ochrony danych OpenStreetMap oraz tutaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Wordfence

    Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwany dalej Wordfence).

    Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi atakami cybernetycznymi. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł porównywać i w razie potrzeby blokować swoje bazy danych przy dostępie do naszej strony internetowej.

    Wordfence jest stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. W przypadku uzyskania zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

    Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj

     https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Dropbox

    Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwany dalej Wordfence).

    Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi atakami cybernetycznymi. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł porównywać i w razie potrzeby blokować swoje bazy danych przy dostępie do naszej strony internetowej.

    Wordfence jest stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. W przypadku uzyskania zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

    Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. 

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Webfonts

    Nasza strona internetowa korzysta z „Google Webfonts”, usługi wymiany czcionek firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Dzięki Google Webfonts standardowe czcionki Twojego urządzenia końcowego są zastępowane czcionkami z katalogu Google podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Jeżeli Twoja przeglądarka uniemożliwia integrację Google Webfonts, tekst naszej strony internetowej będzie wyświetlany w standardowych czcionkach Twojego urządzenia końcowego. Czcionki Google są ładowane bezpośrednio z serwera Google. Aby tak się stało, Twoja przeglądarka wysyła żądanie do serwera Google. W związku z tym możemy również przesyłać Twój adres IP w związku z adresem naszej strony internetowej do Google. Jednak Google Webfonts nie przechowuje żadnych plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Według Google dane przetwarzane w ramach usługi Google Webfonts są przekazywane do domen specyficznych dla zasobów, takich jak fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com. Nie będą one powiązane z danymi, które mogą być związane z korzystaniem z innych usług Google, takich jak wyszukiwarka o tej samej nazwie lub Gmail. Więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą Google Webfonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1. Ogólne informacje na temat ochrony danych w Google są dostępne pod adresem http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.
    Przetwarzanie ma na celu umożliwienie pokazania Ci tekstu naszej strony internetowej w bardziej czytelny i estetyczny sposób.
    Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 13.2.
    Korzystając z Google Webfonts, dane osobowe mogą być przesyłane do Google. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i poddał się Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Tag Manager

    Nasza strona internetowa korzysta z „Google Tag Manager”, usługi świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Żadne dane osobowe nie są gromadzone przez Menedżera tagów Google i nie są ustawiane żadne pliki cookie. Ta usługa umożliwia nam jedynie integrację tagów i zarządzanie nimi w naszej witrynie internetowej. Tagi to małe fragmenty kodu na naszej stronie internetowej, które można wykorzystać do budowania z innymi narzędziami do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, zrozumienia wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, wykorzystania remarketingu i kierowania, testowania strony internetowej i optymalizacji. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google znajdziesz tutaj: https://www.google.com

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Remarketing

    Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a tym samym wyświetlanie użytkownikom Internetu reklam interesujących.
    Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
    Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.
    Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli następnie wywoła strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.
    Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.
    Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
    Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi kliknąć łącze w każdej z używanych przez nią przeglądarek internetowych www.google.de/settings/ads i dokonaj tam żądanych ustawień.
    Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/… 

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google-AdWords

    Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki do pobrania wyników wyszukiwania związanych ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.
    Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
    Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.
    Jeśli dana osoba trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, takich jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała dochód, tj. dokonała lub anulowała zakup.
    Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia odpowiedniej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość . Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania danej osoby.
    Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strona internetowa odwiedzana przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.
    Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
    Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi kliknąć łącze w każdej z używanych przez nią przeglądarek internetowych www.google.de/settings/ads i dokonaj tam żądanych ustawień.
    Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/… 

    Polityka prywatności dotycząca korzystania z Weglot

    Na tej stronie zintegrowane są funkcje usługi tłumaczeniowej Weglot. Dostawcą jest Weglot SAS, 138, rue Pierre Joigneaux w Bois-Colombes 92270 Francja. Weglot jest ładowany po wejściu na stronę, więc możesz zmienić język na inny niż niemiecki za pomocą ikony języka w nagłówku strony. Umożliwia to nawiązanie bezpośredniego połączenia między przeglądarką a serwerem Weglot podczas odwiedzania tej witryny. Weglot otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową z Twoim adresem IP. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Odpowiednia zgoda jest wymagana za pośrednictwem ustawień dotyczących plików cookie i ochrony danych na stronie internetowej. Przetwarzanie odbywa się wówczas wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie poprzez ustawienia ochrony danych na dole każdej podstrony. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Weglot: https://weglot.com/privacy/.

    Podstawa prawna przetwarzania

    Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit.d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DSGVO).

    Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

    Okres przechowywania danych osobowych

    Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do zainicjowania umowy.

    Wymogi ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

    Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały dostarczone.

    Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

    Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
    Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało sporządzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft dla Datenschutz GmbH, który jako Zewnętrzny Inspektor Ochrony danych Osobowych Unterfranken we współpracy z  zespołem prawników z kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE